David.f.ostodams QUOTE ON LIFE

ĹĮƑẸ ĮŜ ĮŇ ƤÃĞẸŜ ÃŤ ŤĤẸ ČỖϻƤĹẸŤĮỖŇ ỖƑ ỖŇẸ ЎỖǗ ÃŘẸ ƤẸŘϻĮŤẸĎ ŤỖ ϻỖϋẸ ŤỖ ŤĤẸ ŇẸЖŤ ƑÃĮĹǗŘẸ ỖƑ ČỖϻƤĹẸŤĮỖŇ ЎỖǗ ŘẸϻÃĮŇ ĮŇ ŜŤÃĞŇÃŤĮỖŇ.{David.f.ỖŜŤỖĎÃϻ}.

Posted from WordPress for BlackBerry.

Advertisements

Published by: fasholaseun

Bubbling with enthusiasm. quiet and restrained when in #MEDITATION MODE.good #THINKER. #SENSE OF HUMOR. #LOVING and #CARING towards near,dear and strange ones. #SHARP MIND. #SENSITIVE.#FORGIVING NATURE.# FUN PERSON. #UNPREDICTABLE at times. #HIGHLY SPIRITUAL. #DEDICATED AND HARD WORKING.#PROUD9JA.

Categories UncategorizedLeave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s